Marktreglement

U dient de standplaats ‘s morgens vóór 8.00 uur te bezetten. Eerder dan 6.00 uur ‘s morgens kunt u echter niet terecht. U wordt verzocht niet te wachten tot het laatste ogenblik, omdat zich dan opstoppingen op het marktterrein kunnen voordoen. De markt duurt van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Water en/of stroom kan van gemeentewege niet worden geleverd. Wellicht willen particulieren zo nodig de helpende hand bieden.

Voor de deelnemers van de landbouwmarkt gelden de volgende regels. Zij kunnen woensdagmorgen tussen 6.00 en 8.00 uur goederen aanvoeren. De aanvoer moet gebeuren via de Zuiderzeestraatweg (ingang bij bord landbouwmarkt).

Door alle deelnemers dienen voorts nog de volgende regels in acht te worden genomen:

 1. van u wordt verwacht dat u zich gedraagt als een goed koopman, een juiste prijsaanduiding voert en weeg- en meetapparatuur gebruikt die aan de wettelijke eisen voldoet;
 2. de verkoopplaats dient u zó in te richten als voorgeschreven of verantwoord is voor de artikelen die te koop worden aangeboden;
 3. u mag alleen die artikelen verkopen die onder de in deze toewijzing vermelde categorie vallen;
 4. het is verboden om op de markt LPG-autogas (tanks) te gebruiken anders dan als brandstof (reservoirs) voor motorvoertuigen, dienende voor de aandrijving van die voertuigen;
 5. ondergrondse brandkranen, die op de trottoirs geel gemarkeerd zijn, dienen te allen tijde te worden vrijgehouden;
 6. spuitbussen met verontreinigende substanties, waaronder bussen met spuitserpentine, mogen niet te koop worden aangeboden of worden verstrekt;
 7. bij verwarmingsapparaten (gasbranders, barbecuetoestellen etc.), te situeren op een brandvrije ondergrond, dienen voldoende (goedgekeurde) brandblussers, met een minimale inhoud van 6 liter / kg, aanwezig te zijn;
 8. kooplieden die een standplaats op het Raadhuisplein hebben kunnen hun voertuig, voor zover dat geen vrachtwagen is, op het plein parkeren;
 9. er mogen geen alcoholische dranken worden verkocht of verstrekt (ook geen likeur);
 10. verkopers van etenswaren moeten voldoen aan de richtlijnen van de Keuringsdienst van Waren en moeten rekening houden met controle door deze dienst;
 11. kooplieden met de nummers 38 t/m 42 zijn verplicht om op de stoep plaats in te nemen, zodat er voldoende doorloopruimte overblijft, één en ander op straffe van verwijdering en uitsluiting van volgende deelname;
 12. er mag geen gebruik worden gemaakt van een geluidsinstallatie;
 13. iedere koopman dient zijn/haar eigen afval mee te nemen; indien de gemeente achteraf nog afval moet opruimen, komen de kosten hiervan voor rekening van de betreffende koopman;
 14. aanwijzingen te geven door de ambtenaren van de politie, marechaussee, gemeente en brandweer in het belang van de openbare orde en/of (verkeers)veiligheid moeten direct worden opgevolgd;
 15. over de gehele lengte van het af te sluiten weggedeelte dient een vrije doorrijdbreedte en doorrijdhoogte van 3.50 meter te zijn ten behoeve van hulpverleningsvoertuigen;
 16. kabels die op de wegen liggen dienen bedekt te zijn met een mat of op een hoogte van minimaal 4.00 meter boven de straat te zijn opgehangen;
 17. de aanwezige ondergrondse brandkranen dienen te allen tijde goed bereikbaar te zijn;
 18. de aanwezige objecten (winkels, woningen etc.) dienen te allen tijde goed bereikbaar te zijn voor de hulpverleningsdiensten.
 19. u dient uw identiteitsbewijs en inschrijving Kamer van koophandel te kunnen tonen.
 20. Restitutie van gelden kan uitsluitend bij vroegtijdige opzegging, waarbij het navolgende geldt: bij opzegging 8 weken voor de marktdatum: 100% Na 8-4 weken voor de marktdatum 50% en 3-0 weken voor de marktdatum 0% Overige restituties gelden uitsluitend als coulancebetalingen, welke door het bestuur worden vastgesteld en waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
 21. Bij code oranje en rood voor wind krijgen marktkooplui ’s avonds 22:00 een waarschuwing. Op de dag van markt heeft de organisatie ’s ochtends om 05:30 overleg met de politie en brandweer. Indien er op advies van politie/brandweer besloten wordt tot afgelasting krijgt u 06:00 definitief bericht en wordt 25% van het marktgeld teruggestort.

Er zal op de voornoemde voorschriften worden gecontroleerd. Degene die zich niet houdt aan één of meer van deze regels zal van de markt worden verwijderd en worden uitgesloten van verdere deelname aan de jaarmarkt.